Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 27 січня 2022 Українська3English

\
\
\
\
\
\
"Вісник господарського судочинства" сьогодні Друкувати

"Вісник господарського судочинства" сьогодні

 

З 2001 року журнал має назву "Вісник господарського судочинства" (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 10780 Серія КВ від 22.12.2005), його засновником є Вищий господарський суд України, і згідно Закону України "Про судоустрій і статус суддів" "Вісник" є офіційним друкованим органом Вищого господарського суду України.

Згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 10.02.2010 № 1-05/1 журнал включено до Переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів докто­ра і кандидата наук.

У "Віснику господарського судочинства" публікуються: законодавчі та нормативні акти з питань, пов'язаних з господарським судочинством та регулюванням господарських відносин; постанови пленуму, інформаційні та оглядові листи Вищого господарського суду України; науково-реферативні огляди та узагальнення судової практики; науково-практичні коментарі рішень та постанов господарських судів України. Видання містить "Сторінку вченого", у якій друкуються наукові статті, огляди законодавства, судоустрою та судочинства, організації діяльності господарського суду в Україні.

"Вісник господарського судочинства" виходить з друку шість разів на рік і розповсюджується переважно за передплатою (передплатний індекс 74156).

Головний редактор "Вісника господарського судочинства" – кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, заступник Голови Вищого господарського суду України Кравчук Геннадій Анатолійович. 

 

Розділи часопису

 

Практична робота засвідчила доцільність виокремлення наступних розділів часопису:

-       "Законодавчий та нормативний матеріал", в якому публікуються Закони, Укази Президента, Постанови Кабінету Міністрів України з актуальних питань, пов'язаних з врегулюванням господарських, цивільних, фінансових, земельних та інших правовідносин;

-       "Науково-реферативні огляди та узагальнення судової практики", в якому, окрім вказаних оглядів та узагальнень, публікуються інформаційні та оглядові листи Вищого господарського суду України, у тому числі - огляди постанов Верховного Суду України, прийнятих у господарських справах;

-       "Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України", в якому наводяться процесуальні документи, прийняті у конкретних справах, і коментарі до них;

-       "Сторінка вченого (огляди законодавства, судоустрою та судочинства, організації діяльності господарського суду)", де, окрім зазначених оглядів, публікуються наукові статті.

До уваги шановних читачів!

 

Редакційна колегія наукового фахового видання "Вісник господарського судочинства" запрошує науковців, практикуючих юристів, студентів, аспірантів, докторантів юридичних навчальних та наукових закладів, пошукачів та здобувачів наукових ступенів до співпраці і пропонує публікувати в журналі наукові статті та матеріали дисертаційних робіт, науково-практичні коментарі, огляди господарського законодавства та законодавства, що торкається інших галузей права.

 

Шановні автори!

 

Редакція встановлює такі вимоги щодо оформлення рукописів, які подаються для опублі­кування:

1.   Рукопис подається у двох примірниках, кожен із яких має бути підписаний автором.

2.   Текст має бути надрукований через півтора комп'ютерних інтервали чотирнадцятим кеглем шрифту Time New Roman. Разом із двома паперовими примірниками рукопису на­дається його електронна копія (програмний редактор Microsoft Word 6.0-7.0).

3.   Обсяг статей та матеріалів, як правило, не повинен перевищувати 18 сторінок, надруко­ваних із додержанням параметрів, зазначених у попередньому пункті.

4.   Текст поданих для опублікування матеріалів має включати: індекс УДК (універсальної десяткової класифікації), який зазначається перед даними про автора, що передують назві статті; анотацію обсягом не більше 500 друкованих знаків та ключові слова - те й інше трьома мовами (українською - після назви статті, російською та англійською із зазначенням назви статті відповідною мовою - після бібліографічного списку використаних джерел), а також ре­цензію або витяг із протоколу засідання кафедри для здобувачів, авторів, які не мають науко­вого ступеня.

5.   Автор несе повну відповідальність за точність цитованого в рукописі тексту і посилань на нормативно-правові акти та інші джерела інформації.

6.   Дані про використані джерела інформації наводяться безпосередньо після тексту статті у вигляді пристатейного бібліографічного списку, а посилання на ці джерела - в тексті статті у квадратних дужках із зазначенням номера джерела у списку та цитованої сторінки відпо­відного видання (див. наказ Вищої атестаційної комісії України від 26 січня 2008 року № 63, а також ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складан­ня" і ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у біб­ліографічному описі. Загальні вимоги та правила").

7.   Примітки (змістового характеру та ін.) пов'язуються з текстом, якого вони стосуються, знаками виноски (арабськими цифрами або зірочками) і розташовуються в кінці відповідної сторінки.

8.   До рукопису додається довідка про авторів (співавторів) із зазначенням прізвища, іме­ні, по батькові, вченого ступеня, вченого звання, основного місця роботи, посади (усі дані - українською, російською та англійською мовами), домашнього, службового і мобільного те­лефонів. З 1 листопада 2012 р. додається фото автора (4,5x5,5 см; формат .tif або .jpg; 300 dpi).

У разі недотримання зазначених правил щодо оформлення рукописів редакційна ко­легія залишає за собою право не розглядати їх.

Надані для опублікування матеріали не повертаються.

У прийнятих до опублікування матеріалах можливі скорочення та редакційні зміни.

 

Матеріали надсилайте за адресою:

01016, м. Київ-16, вул. О. Копиленка, 6, Вищий господарський суд України, редакційна колегія "Вісника господарського судочинства". Тел./факс: 536-05-91.

 

Редакційна колегія "Вісника господарського судочинства" не завжди поділяє позиції авторів з приводу висвітлюваних проблем і не несе відповідальності щодо змісту автор­ських публікацій.

Редакційна колегія не здійснює листування з читачами.