Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 27 січня 2022 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Історія "Вісника господарського судочинства" Друкувати

У грудні 1994 року вийшов з друку перший номер офіційного видання системи на той час арбітражних судів України - "Збірника рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України".

Його співзасновниками виступили Вищий арбітражний суд України та Українська правнича фундація. Часопис відповідно до статті 33 Закону України “Про арбітражний суд” мав статус офіційного друкованого органу Вищого арбітражного суду України.

Значущість цієї події важко переоцінити, оскільки “Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України” був першим періодичним виданням спеціалізованої гілки судової системи молодої Української держави, покликаної вирішувати спори у сфері господарських правовідносин.

Програмною метою часопису визначалося інформування правників-господарників, представників ділових кіл, державних установ та широкого загалу про відправлення правосуддя у господарських справах і судово-арбітражну практику Вищого арбітражного суду України шляхом вміщення у виданні роз’яснень Пленуму та президії Вищого арбітражного суду України, інформаційних листів, оглядів арбітражної практики, коментарів і реферативних оглядів господарського законодавства та ін.

Редакційну раду започаткованого у 1994 році “Збірника рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України” очолив Голова Вищого арбітражного суду України Д.М. Притика, а до її складу увійшли заступник Голови Вищого арбітражного суду України А.Й. Осетинський (головний редактор), Голова Української правничої фундації С.П. Головатий, доктор юридичних наук В.І. Кисіль, член президії Вищого арбітражного суду України Т.О. Новікова, арбітр Вищого арбітражного суду України Д.Д. Лилак.

Вже з першого номеру журнал намагався чітко окреслити свої тематичні розділи: “Закони, Постанови Верховної Ради України, Укази Президента, Постанови Кабінету Міністрів України”, “Постанови та роз'яснення Пленуму і президії Вищого арбітражного суду України”, “Рішення та постанови Вищого арбітражного суду України. Практичний коментар”, “Реферативні огляди господарського законодавства, арбітражного процесу, організації діяльності арбітражних судів”.

На протязі перших трьох років свого існування “Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України” стабільно привер-тав до себе увагу правничого загалу, завойовував прихильність все більшого кола як читачів, так і авторів статей, які прагнули співпрацювати з журналом. Часопис почав набувати певного авторитету серед юридичних видань.

З часом, перш за все у зв'язку з прийняттям у 1996 році Конституції України та ратифікацією у 1997 році Конвенції “Про захист прав людини і основних свобод”, почали поступово виокремлюватися нові пріоритети в концепції видання, пов'язані із застосуванням при здійсненні господарського судочинства вказаних та інших правових актів. Не залишилось осторонь і наукове спрямування журналу: у ньому почали друкуватися публікації відомих вчених-юристів, а згодом, на підставі Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 11 вересня 1997 року № 2/7 “Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України” був затверджений як видання, в якому можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт, тобто він одержав статус наукового фахового видання.

Останні два числа “Збірника рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України” побачили світ як номери офіційного видання, єдиним засновником якого був Вищий арбітражний суд України.

У лютому 1998 року часопис було перереєстровано під назвою “Вісник Вищого арбітражного суду України”. В цей час редакційна колегія продовжувала працювати над збільшенням саме змістовної частки матеріалів журналу, зокрема, наукового спрямування. Так у виданні з'являється тематичний розділ “Сторінка вченого”. 9 червня 1999 року Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України № 1-05/7 був підтверджений статус “Вісника Вищого арбітражного суду України” як наукового фахового видання.

Приділяючи значну увагу науковому спрямуванню, “Вісник Вищого арбітражного суду України” продовжує висвітлювати питання державно-правового характеру, судової практики, розвитку різних галузей права, що тісно перетинаються з господарським правом та процесом. Значна увага приділяється і розвитку судово-правової реформи.

З 2001 року часопис видається під назвою “Вісник господарського судочинства”, його засновником є Вищий господарський суд України.

Змінилася не лише назва видання – починає змінюватись і концептуальний підхід щодо висвітлення проблем судочинства в економіко-правовій сфері на порозі судової реформи, а також щодо наближення “Вісника” до учасників господарських відносин. З цією метою журнал розміщує на своїх сторінках найактуальніші матеріали, присвячені діяльності господарських судів, прокуратури, адвокатури; висвітлює сучасне правове життя України; приділяє значну увагу проблемним питанням господарського процесу, процедури банкрутства, захисту інтелектуальної власності тощо.

Зазначені матеріали розміщуються в наступних розділах “Вісника”:

- “Законодавчий та нормативний матеріал”, в якому вміщуються Закони, Укази Президента, Постанови Кабінету Міністрів України з актуальних питань, пов’язаних з врегулюванням господарських, цивільних, фінансових, земельних та ін. правовідносин;

- “Рекомендації президії Вищого господарського суду України”;

- “Науково-реферативні огляди та узагальнення судової практики”, в якому, окрім вказаних оглядів та узагальнень, публікуються інформаційні та оглядові листи Вищого господарського суду України, у тому числі – огляди постанов Верховного Суду України, прийнятих у господарських справах;

- “Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України”, в якому наводяться процесуальні документи, прийняті у конкретних справах, і коментарі до них;

- “Сторінка вченого (огляди законодавства, судоустрою та судочинства, організації діяльності господарського суду)”, де, окрім зазначених оглядів, публікуються наукові статті.

Як і раніше, часопис відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 14 листопада 2001 року № 2-05/9 входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузі юридичних наук.

Після прийняття у 2002 році Закону України “Про судоустрій України” “Вісник господарського судочинства”, на підставі статті 46 вказаного Закону, продовжує бути офіційним друкованим органом Вищого господарського суду України.

Беззмінним головним редактором часопису був кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, заступник Голови Вищого господарського суду України А.Й.Осетинський.

За час існування офіційного видання Вищого арбітражного (господарського) суду України у ньому друкувалися більше 200 авторів, опубліковано понад 450 статей.

Авторами реферативних оглядів цивільного, господарського, фінансового, земельного, банківського, процесуального законодавства, актуальних питань інших галузей права, а також наукових статей за цей час були відомі українські вчені - юристи та практикуючі правники, зокрема, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України В.К. Мамутов; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України В.І. Семчик; доктор юридичних наук, член - кореспондент Академії правових наук України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Н.С. Кузнєцова; доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В.С. Щербина; доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка О.В. Дзера; проректор Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого, професор В.В. Комаров; доктор юридичних наук, професор Г.В. Пронська; доктор юридичних наук, член - кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист України Д.М. Притика; професор, завідувач кафедри Морської академії А.П. Сидоренко; доктори юридичних наук О.М. Вінник, В.В. Костицький, Б.М. Поляков; кандидати юридичних наук М.І. Тітов, В.С. Стефанюк, В.В. Джунь, В.В. Носік, В.І. Шишкін, М.В. Оніщук, В.Є. Мармазов, О.А. Беляневич, Т.В. Боднар; заслужені юристи України Левандовський Ю.Я., Ващиліна Н.І., Баранець М.М., Джурук В.Ф., Куліш Р.Ф., Фролов В.Д., Литвинова Г.П. та інші.

Ми пишаємося тим, що багато наших авторів за час співпраці з виданням захистили дисертації на здобуття наукових ступенів, отримали наукові звання. Серед них – колишній Голова Вищого господарського суду України Д.М. Притика, який став доктором юридичних наук та академіком АПрН України; докторські дисертації захистили професор кафедри господарського права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка О.М. Вінник, професор В.В. Костицький, суддя Вищого господарського суду України Б.М. Поляков, доцент кафедри конституційного і адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Н.Ю.Пришва. Науковий ступінь кандидата юридичних наук здобули О.А. Беляневич, Т.В. Боднар, Н.С.Демченко, Т.С.Демченко, Т.В. Степанова, В.І. Татьков, Г.П. Тимченко та інші. У червні цього року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Ю.Д. Притика.

Враховуючи вимоги часу та значне збільшення читацького інтересу до видання, “Вісник господарського судочинства”, починаючи з № 1 за 2005 рік, виходить шість разів на рік замість чотирьох.

Змінювалися назва, обкладинка, назви тематичних розділів, але незмінним було прагнення донести до читачів “Вісника” актуальні питання господарського судочинства та судово-правової реформи, ознайомити їх з практикою розгляду господарських спорів.

За останні роки були прийняті нові закони, кодекси, відбувалося реформування судової системи, окремих галузей права. Жодна з цих подій не залишилася поза увагою “Вісника господарського судочинства”, на сторінках якого видатні правники України висловлювали свої позиції щодо перелічених питань.

Враховуючи молодість нашої держави, процес змін законодавства і реформування судової системи ще буде тривати. І зважаючи на важливість цих подій, “Вісник господарського судочинства надалі продовжуватиме детально їх висвітлювати.

Постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 10.07.2014 р. головним редактором офіційного друкованого органу Вищого господарського суду України "Вісник господарського судочинства" затверджено Кравчука Геннадія Анатолійовича.

У грудні 2014 року виповнилося 20 років офіційному друкованому органу Вищого господарського суду України (далі - ВГСУ) "Вісник господарського судочинства" (далі - "Вісник").

З доброї волі тодішнього Голови ВГСУ Дмитра Притики та за участі авторитетної редакційної колегії на чолі з тодішнім заступником Голови ВГСУ Анатолієм Осетинським часопис протягом двох десятиліть інформував широке коло читачів про стан та проблеми господарського судочинства, практику розгляду господарських спорів та розмежування юрисдикцій, вміщував аналітичні довідки, наукові реферати, висвітлював актуальні теми у правничих публікаціях тощо.

За 20 років існування видання у ньому друкувалися понад 300 авторів, які в подальшому захистилися та отримали кандидатські і докторські ступені, а на його сторінках було опубліковано понад 600 статей.

Варто зазначити, що з ювілеєм "Вісника" збіглося 100-річчя від дня народження (23 листопада) Голови Державного арбітражу при Раді Міністрів УРСР протягом 1967-1987 років Івана Корчака - людини-легенди, керівника з великої літери, зусиллями якого Держарбітраж (в подальшому система (арбітражних) господарських судів) зайняв належне місце серед державних структур і став конституційним органом.

У свою чергу, заступник Голови ВГСУ, головний редактор "Вісника" Геннадій Кравчук презентував присутнім оновлений ювілейний сотий номер часопису.